HEM
Sök
Om oss
Förtroendevalda
Samarbetspartners
Våra medlemmar
Organisation
Stadgar
Historia
Nyhetsbrev
Jubileumsboken
Minnesskrifter
Integritetspolicy
Nyheter
KALENDARIUM
Beredskapsveckan v 39 - 2023
Medlemskap och årsavgifter 2024
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Webbredaktör kontaktlänk

OrganisationFörbundsmötet (årsmötet)
Årsmötet sammanträder en gång om året och är länsförbundets högsta beslutande organ. Årsmötet består av en representant för varje medlemsorganisation samt representant utsedd av vardera Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Region Stockholm och Polismyndigheten.

Presidiet och arbetsutskottet (AU)
Presidiet (ledningsgruppen), utgör även arbetsutskott (AU) och består av förbundets styrelseordförande, vice styrelseordförande, två valda, ledamöter eller ersättare, ur styrelsen tillika presidiets sekreterare. Förbundsordföranden har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen
Förbundets verksamhet leds av styrelsen, som väljs av förbundsmötet. Styrelsen ska utöver styrelseordföranden och de självskrivna ledamöterna bestå av lägst sju och högst nio ordinarie ledamöter och två till tre ersättare. Adjungerad är sekreterare om inte tillika ledamot/ersättare i styrelsen och vid behov specialister. Förbundsordföranden har närvaro- och yttranderätt.

Valberedningen

Valberedningen består av tre till fyra personer. Dessa får ej vara ordinarie ledamot eller ersättare i styrelsen, ej heller revisor. 

Medaljkommittén
Förslag till erhållande av utmärkelsetecken skall vara inkomna till kansliet senast den 1 december. Prövning av inkomna förslag sker av en särskild Medaljkommitté, vilken utses av styrelsen ett år i taget. Blanketter - se Förtjänstmedalj i menyn.

Kansliet 
Kansliet är beläget i Drottning Victorias Örlogshem på Teatergatan 3, plan 2.                     
                                                                                                                » » »