Hem
Om SLFK
Ändamål
Organisation
Styrelse
Bli medlem
Nyheter
Program
Medaljansökan
För medlemmar
För förtroendevalda
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
SLFK på Facebook
Kontakt
Organisation

Förbundsmötet (årsmötet)
Årsmötet sammanträder en gång om året och är länsförbundets högsta beslutande organ. Årsmötet består av en representant för varje medlemsorganisation samt representant utsedd av vardera Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Landstinget och Polismyndigheten.

Presidium
Presidiet (ledningsgruppen), utgör även arbetsutskott (AU) och består av förbundets styrelseordförande, vice styrelseordförande, två valda, ledamöter eller ersättare, ur styrelsen och kanslichefen, tillika presidiets sekreterare. Förbundsordföranden har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen
Förbundets verksamhet leds av styrelsen, som väljs av förbundsmötet. Styrelsen ska utöver styrelseordföranden och de självskrivna ledamöterna bestå av lägst sju och högst nio ordinarie ledamöter och tre ersättare. Adjungerad är kanslichefen, tillika sekreterare samt vid behov specialister. Förbundsordföranden har närvaro- och yttranderätt.

Valberedningen
Valberedningen består av tre personer. Dessa får ej vara ordinarie ledamot eller ersättare i styrelsen, ej heller revisor. 

Medaljkommittén
Förslag till erhållande av utmärkelsetecken skall vara inkomna till kansliet senast den 31 december. Prövning av inkomna förslag sker av en särskild Medaljkommitté, vilken utses av styrelsen ett år i taget. Blanketter - se Medaljansökan.

Kansliet 
Kansliet är beläget i Drottning Victorias Örlogshems kontorslokaler på Teatergatan 3 och är samlokaliserat med AFF (Allmänna Försvarsföreningen).
Kanslichef är Anders J Andersson (deltid) 

   
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum