Hem
Om SLFK
Ändamål
Organisation
Styrelse
Bli medlem
Nyheter
Program
Medaljansökan
För medlemmar
Systemunderhåll
SLFK på Facebook
Kontakt
Organisation

Förbundsmötet (årsmötet)
Årsmötet sammanträder en gång om året och är Länsförbundets högsta beslutande organ. Årsmötet består av en representant för varje medlemsorganisation, representanter utsedda av Försvarsmakten samt en representant vardera för Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten och kommunerna i Stockholms län.

Presidium
Presidiet (Ledningsgruppen), utgör även arbetsutskott (AU) består av förbundets styrelseordförande, vice styrelseordförande, en vald ledamot ur styrelsen och kanslichefen, tillika Presidiets sekreterare.

Styrelsen
Förbundets verksamhet leds av styrelsen, som väljs av årsmötet. Styrelsen ska utöver styrelseordföranden och de självskrivna ledamöterna bestå av lägst 9 och högst 11 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. Adjungerad är kanslichefen, tillika sekreterare samt vid behov specialister. Förbundsordföranden har närvarorätt.

Valberedningen
Valberedningen består av 3 personer. Dessa får ej vara ordinarie ledamot eller ersättare i styrelsen, ej heller revisor. 

Medaljkommittén
Förslag till erhållande av utmärkelsetecken skall vara inkomna till kansliet senast den 31 december. Prövning av inkomna förslag sker av en särskild Medaljkommitté, vilken utses av Presidiet 1 år i taget. Blanketter - se Medaljansökan.

Kansliet 
Kansliet är beläget i Drottning Victorias Örlogshems kontorslokaler på Teatergatan 3 och är samlokaliserat med AFF (Allmänna Försvarsföreningen).
Kanslichef är Anders J Andersson (deltid) Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum