HEM
Om oss
Ändamål
Förtroendevalda
Organisation
Stadgar
Jubileumsbok
Minnesskrift
Integritetspolicy
Medlemskap och årsavgifter 2023
Medlemsansökan
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på Linkedin
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och testamenten
NYHETER
OrganisationFörbundsmötet (årsmötet)
Årsmötet sammanträder en gång om året och är länsförbundets högsta beslutande organ. Årsmötet består av en representant för varje medlemsorganisation samt representant utsedd av vardera Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Region Stockholm och Polismyndigheten.

Presidium
Presidiet (ledningsgruppen), utgör även arbetsutskott (AU) och består av förbundets styrelseordförande, vice styrelseordförande, två valda, ledamöter eller ersättare, ur styrelsen tillika presidiets sekreterare. Förbundsordföranden har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen
Förbundets verksamhet leds av styrelsen, som väljs av förbundsmötet. Styrelsen ska utöver styrelseordföranden och de självskrivna ledamöterna bestå av lägst sju och högst nio ordinarie ledamöter och två till tre ersättare. Adjungerad är sekreterare om inte tillika ledamot/ersättare i styrelsen och vid behov specialister. Förbundsordföranden har närvaro- och yttranderätt.

Valberedningen

Valberedningen består av tre till fyra personer. Dessa får ej vara ordinarie ledamot eller ersättare i styrelsen, ej heller revisor. 

Medaljkommittén
Förslag till erhållande av utmärkelsetecken skall vara inkomna till kansliet senast den 1 december. Prövning av inkomna förslag sker av en särskild Medaljkommitté, vilken utses av styrelsen ett år i taget. Blanketter - se Förtjänstmedalj i menyn.

Kansliet 
Kansliet är beläget i Drottning Victorias Örlogshem på Teatergatan 3, plan 2.                     
                                                                                                                » » »