Hem
Om SLFK
Ändamål
Organisation
Styrelse
Integritetspolicy
Bli medlem
Nyheter
Program
Förtjänstmedalj
För medlemmar
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och Testamenten
Om SLFK

   Varför finns SLFK?

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK, har sedan år 1941 sysslat med säkerhets- och försvarsfrågor kopplade till aktuell hotbild mot Sverige.

Hotbildens förändring under de senaste 25 åren har gjort att Sveriges totalförsvar genomgått en radikal förändring. Kriser i samhället har under åren fått en annan innebörd och en annorlunda påverkan på samhället. Med en utbyggd teknisk infrastruktur där samhällsviktig verksamhet är beroende av fungerande flöden har känsligheten ökat för yttre påverkan i form av väderstörningar och antagonistiska handlingar samt inre påverkan orsakade av tekniska fel, undermåliga komponenter, eftersatt underhåll och handhavandefel.
I försvarspropositionen som antagits av Riksdagen framgår bl.a.att målen för vår säkerhet skall vara att värna: 
  • befolkningens liv och hälsa, 
  • samhällets funktionalitet samt 
  • förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.
Detta är också styrande för SLFK:s verksamhet.


   Hur arbetar SLFK? 

En bra krishantering kräver att det i samhället finns förmåga till ledning och operativa insatser. För att detta skall fungera krävs att risk- och sårbarhetsanalyser genomförs, planer upprättas och resurser tilldelas. Annars kan vi inte hantera kriser, som stora olyckor och extraordinära händelser, på ett effektivt sätt. 

Syftet med SLFK:s verksamhet är utveckla krisberedskapen genom samverkan och samarbete med länets kommuner och andra aktörer som näringsliv och organisationer. Målet är att SLFK skall bli en arena och ett forum för diskussioner och lärande om risker och sårbarheter i Stockholms län och hur dessa skall kunna undvikas eller skademinimeras. 


   Vad kan SLFK göra för dig?

Uppgiften att minska samhällets sårbarhet och förbättra dess förmåga att hantera kriser kräver kunskap och samverkan. Genom föreläsningar, utbildningsdagar och work-shops vill SLFK bidra till kunskapsutbyte och inspiration för aktörerna i krisberedskapen - att utveckla planer, resurser och förmågor till krishantering.

SLFK vill vara det forum där du och din organisation kan diskutera frågeställningar och hypoteser samt ha erfarenhetsutbyte med andra i Stockholms län.
Med den samlade kompetens som finns bland SLFK:s medlemmar, nuvarande och tillkommande, är SLFK din arena för en utvecklad krishanteringsförmåga.


Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum